Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Înscrierea în învățământul antepreșcolar (CREȘĂ)

CREȘA NR. 2 TIMIȘOARA, care funcționează în clădirea Grădiniței PP nr. 3 Timișoara, str. Nicolae Leonard, nr. 13, a fost arondată Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara, începând cu data de 01 august 2022, în baza HCL TM nr. 291/21.06.2022, respectiv HCL TM nr. 342/21.07.2022

Lista copiilor admiși-respinși la creșă
Informații privind calendarul și procesul de înscriere în învățământul antepreșcolar (creșă) în anul școlar 2023 - 2024
anunț locuri CREȘĂ după etapa i
LISTA copiilor ADMIȘI LA creșa nr. 2 LA FINALUL ETAPEI 1 DE ÎNSCRIERE
Informații privind calendarul și procesul de înscriere în învățământul antepreșcolar (creșă) în anul școlar 2022 - 2023

Creșa nr. 4 „Sânziana”, care funcționează în clădirea Grădiniței PP nr. 3 Timișoara, str. Nicolae Leonard, nr. 13, a fost arondată Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara, începând cu data de 01 august 2022, în baza HCL TM nr. 291/21.06.2022

Pentru anul școlar 2022-2023, în învățământul antepreșcolar a fost aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș în planul de școlarizare o grupă mare program prelungit, respectiv 20 de locuri. 

Pot fi înscriși copii cu vârste de la 2 ani la 3 ani.

Număr de locuri: 20
Copii reînscriși: 7
Număr locuri libere: 13

Părinții care vor să își înscrie copiii la CREȘĂ în anul școlar 2022-2023 trebuie să depună un dosar cu mai multe acte.

Conform adresei Ministerului Educației cu nr. 28347/11.05.2022, în situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea noastră de învățământ;
 4. Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate. 

CRITERII  SPECIFICE  DE DEPARTAJARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Criterii – punctaj aferent:

I. Situația ocupațională a părinţilor/reprezentanţilor legali

 1. Ambii părinți au loc de muncă – 10 puncte (5+5)
 2. Un părinte lucrează, iar al doilea are contractul de muncă suspendat – 5 puncte
 3. Părinte unic cu contract de muncă – 10 puncte

II. Pentru părintele/reprezentantul legal care are raportul de muncă suspendat și se află în concediu pentru îngrijirea copilului, se va acorda punctaj în funcție de data reluării activității profesionale, astfel:

– Celor care îşi reiau activitatea până la 31 august 2022– 5 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea  în luna septembrie 2022 – 4 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea în luna octombrie  2022– 3 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea în luna noiembrie  2022– 2 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea  în luna decembrie 2022– 1 punct

– Celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului 2023 – 0 puncte

Punctajul se acordă pe baza datelor cuprinse în adeverința de serviciu sau în decizia de suspendare a contractului individual de muncă.  În cazul reînceperii activității înainte de data stabilită prin decizia de suspendare, punctajul se acordă conform datelor înscrise în cererea de reluare a activității, aprobată de conducerea societății/instituției (se va preciza data de reîncepere a activității).

III. Numărul de copii în întreţinere, în afara celui pentru care se solicită înscrierea: – 1 copil – 1 punct/ 2 copii – 2 puncte/ 3/mai mulţi copii – 3 puncte

Excepţii: – în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de  locuri libere nu este suficient, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

IV. Domiciliul părinților în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 27 Timișoara:

 • Domiciliu stabil mama – 6 puncte
 • Domiciliu stabil tata – 6 puncte
 • Domiciliu stabil părinte unic – 12 puncte
 • Viză reședință mama – 2 puncte
 • Viză reședință tata – 2 puncte
 • Viză reședință părinte unic – 4 puncte

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII SUNT URMĂTOARELE:

 • Cerere de înscriere (va fi semnată de ambii părinți/reprezentanți legali, iar în cazul în care doar unul dintre aceștia se prezintă la sediul unității de învățământ pentru înscriere, celălalt părinte/reprezentant legal va completa o declarație olografă prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ)
 • Copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • Copie de pe actele de identitate ale părinților / reprezentanţilor legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
 • Copie după sentința de divorț definitivă, iar în situația în care ambii părinți își exercită autoritatea părintească, declarații pe proprie răspundere din partea părinților, prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • Adeverinţă de angajat pentru fiecare dintre părinți /reprezentanţi legali 
 • Adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă, în original;
 • Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (dacă este cazul);
 • Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice
 • Dosar plic.

Fișa de departajare (anexată) se completează împreună cu părintele la momentul depunerii dosarului. Dosarul va fi preluat și înregistrat doar dacă este COMPLET. În caz contrar, acesta va fi restituit spre completare.

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (02.08.2022 – 18.08.2022)

Înregistrare cereri de înscriere (02.08.2022 – 12.08.2022)

Procesare cereri de înscriere (16.08.2022 – 18.08.2022). Comunicarea rezultatelor: 18.08.2022, ora 18:00

Dacă după prima etapă numărul locurilor disponibile au fost ocupate, unitățile de învățământ nu mai pot primi cereri de înscriere pentru etapa a doua. 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (19.08.2022 – 30.08.2022)

Colectare cereri de înscriere (19.08.2022 – 26.08.2022)

– Procesare cereri de înscriere (29.08.2022 – 31.08.2022). Comunicare rezultate: 31.08.2022, ora 18:00

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Pentru anul şcolar 2022-2023 DOSARELE COMPLETE se preiau la sediul Școlii Gimnaziale nr. 27 Timișoara – Aleea Gorniștilor, nr. 3, de LUNI până VINERI, între orele 09 – 13. Datele de contact ale școlii sunt: tel. 0256/452948, email: scoala27@yahoo.com 

Persoana de contact: secretar Gabriela Mirescu, 0729/397 591

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin email sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul), pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarului în cazul în care părintele nu se poate încadra în programul de înscriere stabilit. 

Dacă aveți alte întrebări sau neclarități, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

ANEXE

ContactaȚi-ne!