Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Informații financiare și contabile

Sursele de finanțare

Banii pentru finanțarea școlilor vin din fonduri publice, de la bugetul central (de la Guvern) și de la bugetele locale (de la Consiliul Local). Școala poate avea și venituri proprii, precum sponsorizările și donațiile.

Pentru școli există 3 tipuri de finanțare: finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.

Finanţarea de bază – de la Ministerul Educaţiei

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi elevii din învățământul obligatoriu. Finanţarea se face în baza costului standard per elev.

Finanțarea de bază a unei unități școlare este costul standard/elev * coeficienți specifici unității școlare * numărul de elevi și se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

Ce acoperă costul standard?

 • cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;
 • cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;
 • cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
 • cheltuielile materiale și pentru servicii;
 • cheltuielile cu întreținerea curentă.

Finanţarea complementară – de la bugetul local

Aceasta vine de la bugetul local și acoperă costuri ce nu sunt incluse în finanțarea de bază, cum ar fi:

 1. investitii, reparatii capitale, consolidări;
 2. subvenții pentru internate și cantine;
 3. cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
 4. cheltuieli cu bursele elevilor;
 5. cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
 6. cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
 7. cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 8. cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ;
 9. cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi;
 10. gestionarea situațiilor de urgență;
 11. cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale.

Finanțarea suplimentară – Consiliul local, Ministerul Educației

Finanțarea suplimentară se acordă ca sumă fixă din bugetul Ministerului Educatiei pentru premierea unităților de învățământ cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare.

Consiliile locale contribuie la finanțarea suplimentară, acordând subvenții unităților de învățământ, în baza unei metodologii proprii.

Venituri proprii, donații și sponsorizări

Unitățile de învățământ pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administratie. La sfârșitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unității de învățământ care le-a realizat și se reportează pentru bugetul anual următor.

Directorul si consiliul de administraţie al unității de învățământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. (Legea educaţiei naţionale 1/2011 – art. 104-111).

Bugetul școlii trebuie făcut public, de către fiecare şcoală în parte, prin afişarea pe site sau la avizier.

bUGETUL UNITĂȚII

Bugetul școlii este un document propriu, în care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unității școlare. Este un act de previziune, adoptat în Consiliul de administrație al școlii. 

Bilanțul contabil și anexele sale

Bilanțul contabil este documentul financiar de bază, de sinteză, care exprimă situația financiară a școlii, la un moment dat. Bilanțul contabil se întocmește periodic și surprinde în sume, cifre, sumarul activității școlii.

ContactaȚi-ne!